Copyright 2019 - Custom text here

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

ที่ตั้ง              ทิศเหนือ                  ติดต่อ  ตำบลแม่ปูคาและตำบลห้วยทราย

                    ทิศใต้                     ติดต่อ  ตำบลบวกค้าง

                    ทิศตะวันออก           ติดต่อ  ตำบลร้องวัวแดง และตำบลทรายมูล                                    
                    ทิศตะวันตก             ติดต่อ  ตำบลต้นเปา

เนื้อที่   เนื้อที่ทั้งหมด ๘.๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๓๐๐ ไร่

จำนวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น  ๙ หมู่บ้าน

                   - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มพื้นที่ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่

                      หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันต้นบง และหมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าสักขวาง

                   - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่
                      หมู่ที่ ๑ บ้านป่าเส้า , หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเหว , หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่า , หมู่ที่ ๔บ้านต้นโชค

                      หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันไร่ , หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อย และ หมู่ที่ ๑๔ บ้านออน

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                   มีเทศบาลตำบล ๑ แห่ง คือ เทศบาลตำบลสันกำแพง

ส่วนราชการในพื้นที่

-         สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพง

-         สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-         วัด ๑ วัด (วัดป่าแดง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าสักขวาง)